ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเขื่อป้องกันตลิ่งริมชายฝั่ง หมู่ที่ 3  บ้านปากเกาะ