Get Adobe Flash player

mayer2

 นายอังกูร วราภรณ์พิพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

facebook

ร้องทุกข์

Logincalender

September 2020
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

link สำคัญ

โครงการตั้งด่านตรวจตราและและเฝ้าระวังในพื้นที่ ปี ๒๕๕๕

 

โครงการตั้งด่านตรวจตราและและเฝ้าระวังในพื้นที่ ปี  ๒๕๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

--------------------------------

 

๑. หลักการและเหตุผล

               เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประทศ  ซึ่งนับได้ว่ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  และถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น  ปัญหาจากการลักขโมย  ปัญหาครอบครัว  เป็นต้น  ซึ่งรัฐบาลได้ให้เป็นสำคัญและได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ในนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ  โดยกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” พร้อมนี้ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง  จึงได้มีการกำหนด  “ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”  เป็นยุทธศาสตร์หลัก  เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ  ซึ่งกำหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปปฏิบัติ  และให้พลังมวลชลเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการ  โดยให้ทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุผล  ตลอดจนให้การสนับสนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.)  และศูนย์อำนวยการหรือองค์กรปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดทุกระดับ  โดยเฉพาะการปฏิบัติงานระดับตำบล  หมู่บ้าน  และชุมชน

           ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ ในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดบรรลุผล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา จึงได้จัดทำโครงการด่านตรวจตราและและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ขึ้น

 

๒. วัตถุประสงค์

               ๑.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา

       ๒.  เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา ในการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้า

ระวังในพื้นที่ตำบล  รวมทั้งเป็นการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อย

               ๓.  เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

       ๔.  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา

 

 

๓. เป้าหมาย

               ตั้งหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  ประกอบด้วย ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครป้องกกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ ผู้มีจิตอาสา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจตราและเฝ้าระวัง

 

 

๔. วิธีดำเนินการ

 ๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา      
       ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการปฏิบัติหน้าที่ 

               ๓. ให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจตราและเฝ้าระวัง โดยประกอบด้วยกำลังจาก ๓ ส่วนได้แก่
                ๓.๑ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
                        ๓.๒ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา
                ๓.๓ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอตะกั่วป่า
รายงานผลการดำเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

             ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

๖. งบประมาณ

            ใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเบิกจ่ายจากคลังจังหวัด  ๒,๕๐๐ บาท/เดือน เป็นเวลา ๔ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

             -ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๒๐ คนๆละ ๑๒๕ บาท เป็นเงิน เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท/เดือน เป็นระยะเวลา ๔ เดือน

             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท

         ***โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

 ๗. สถานที่ดำเนินการ

           ตั้งด่านตรวจตราและและเฝ้าระวังในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

           สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ๑.  สามารถเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่  รวมทั้งสามารถป้องปรามกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้

    ๒.   สามารถบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ  ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผล  ตลอดจนสามารถให้การสนับสนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) ในระดับพื้นที่ได้