Get Adobe Flash player

mayer2

 นายอังกูร วราภรณ์พิพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

facebook

ร้องทุกข์

Logincalender

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

link สำคัญ

โครงการอบรมบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

โครงการอบรมบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในตำบลเกาะคอเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

------------------------

๑.หลักการและเหตุผล

               ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ในนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปีแรก  โดยกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ”แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕  พร้อมนี้ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง  จึงได้มีการกำหนด  “ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”  เป็นยุทธศาสตร์หลัก  เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ  ซึ่งกำหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปปฏิบัติ  และให้พลังมวลชลเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการ  โดยให้ทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุผล  ตลอดจนให้การสนับสนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.)  และศูนย์อำนวยการหรือองค์กรปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดทุกระดับ  โดยเฉพาะการปฏิบัติงานระดับตำบล  หมู่บ้าน  และชุมชน

อีกทั้งในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด/อำเภอ ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงกำหนด โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอ และสอดคล้องกับคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สถานีตำบลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   เพื่อให้เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต่างๆ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

        ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชนและประชาชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  และเป็นภาระในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ  อันจะส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงของชาติและเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม  เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม    ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์  ๕ รั้วป้องกัน คือ ๑. รั้วชายแดน  ๒. รั้วชุมชน   ๓.  รั้วสังคม  ๔.  รั้วครอบครัว และ ๕. รั้วโรงเรียน  ซึ่งจากทั้ง ๕ รั้วป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่า รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

ดังนั้นเพื่อให้เป็นการสนองนโยบายของรัฐ  ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา   จึงได้จัดทำโครงการอบรมบำบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในตำบลเกาะคอเขา ให้กับกลุ่มเสี่ยง  ผู้เสพ  ผู้ขาย  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขาต่อไป

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

๒.  เพื่อบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เสพ  ผู้ค้า

๓.  เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงผู้เสพผู้ค้าได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม

๓.เป้าหมาย

        ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๕๐  คน ประกอบด้วย 

๑)  กลุ่มเยาวชนและประชาชน  ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

๒)  กลุ่มที่เคยหรือยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่

๔.วิธีดำเนินการ

๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ    

๒.  ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการโดยการบรูณาการโครงการร่วมกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอตะกั่วป่า  โดยประสานงานกับส่วนราชการอื่น เช่น  อำเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่  สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.  ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในลักษณะ 1 ท้องถิ่น 1 ศูนย์บำบัด  โดยประสานงานกับส่วนราชการอื่น เช่น  อำเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔  จัดการอบรมบำบัดฟื้นฟู หรือร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ

๕.ระยะเวลาดำเนินงาน

        ระหว่างเดือนเมษายน  -  เดือนกันยายน  ๒๕๕๕ 

๖.งบประมาณ  

        เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยเบิกจ่ายจากคลังจังหวัด  จำนวน  ๑๗๕,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ อบรม  ๙  วัน จำนวน  ๕๐ คนๆละ  ๓,๕๐๐ บาท แยกเป็น

๑.   ค่าอาหารผู้เข้ารับการบำบัด  จำนวน  ๕๐  คน  จำนวน  ๙  วัน

๒.  ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ผู้เข้ารับการบำบัด  จำนวน  ๕๐  คน   จำนวน  ๙  วัน

๓.  ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่มวิทยากร  ผู้ช่วยวิทยากร

๔.  ค่าวิทยากร  ผู้ช่วยวิทยากร

๕.  ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

๖.   ค่าจัดสถานที่

 

๗.ผู้รับผิดชอบโครงการ

        สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา ตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ เยาวชน/ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้ตระหนักเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและรู้จักวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด         

๘.๒ เยาวชนและประชาชนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักธรรมทางศาสนา  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งในครอบครัวและชุมชน 

๘.๓  เยาวชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเป็นแกนนำในการป้องกัน ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในครอบครัวและชุมชน

๘.๔  เยาวชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๘.๕  ผู้เสพ  ผู้ค้า  ได้รับการบำบัด  ฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๘.๖  ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างได้อย่างเป็นรูปธรรม