Get Adobe Flash player

mayer2

 นายอังกูร วราภรณ์พิพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

facebook

ร้องทุกข์

Logincalender

September 2020
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

link สำคัญ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

            โดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มีกลยุทธการดำเนิน-

งาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง คือ

 

๗ แผน ประกอบด้วย

                        ๑) แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ ๖๐,๐๐๐ แห่ง มีการรวมตัวเป็นพลังแผ่นดิน และใช้พลังนี้ดำเนินการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

                        ๒) แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด (Demand) ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทย ประมาณการว่า จำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยในขณะนี้ ประมาณ ๑.๒ ล้านคน รัฐบาลจะดำเนินการลดผู้เสพเหล่านี้ทั้งหมดใน ๔ ปี โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปีแรกจะดำเนินการให้ได้ถึง ๔๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ

                        ๓) แผนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไป เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นการตัดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่

                        ๔) แผนปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย ลดผู้ผลิต ผู้ค้าผู้ลำเลียงยาเสพติดในทุกระดับ เพื่อตัดวงจรที่จะนำยาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ โดยบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน การสืบสวนขยายผล เป็นแนวทางปฏิบัติหลัก

                        5)  แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลจะแสวงความร่วมมือกับต่างประเทศ โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมกันปราบปรามการผลิตและค้ายาเสพติด รวมทั้ง ใช้นโยบายเชิงรุกในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพื่อให้ชาย- แดนมีความเป็นอยู่อย่างสันติ

                        ๖) แผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้าน มิให้มีการลักลอบนำยาเสพติดสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างแนวสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพ

                        ๗) แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ ระดมสรรพกำลังทั้งประเทศเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจัดองค์กร กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๔ ปรับ ปรับปรุงสิ่งที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อทำให้การเอาชนะยาเสพติด มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                        ๑) ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย

) ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

) ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

) ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

๓ หลัก ยึด ๓ หลักในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย

                        ๑) หลักเมตตาธรรมที่มีความรักในเพื่อนมนุษย์อยากเห็นคนผิดกลับตัวเป็นคนดี คืนความรักให้ครอบครัว คืนสุขให้ชุมชน

) ยึดหลักนิติธรรม ทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจังตามหลักนิติธรรม

) หลักแก้ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง หรือ Area Approach โดยยึดจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นตัวตั้งของการแก้ไขปัญหา ให้พื้นที่เป็นเจ้าของปัญหา

 

๖ เร่ง ข้อปฏิบัติเร่งด่วน ๖ เรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการ

                        ๑) เร่งดำเนินการในด้านข้อมูล ปัญหา ให้ทุกหน่วยหาข้อมูลปัญหายาเสพติดที่เป็นจริงในระดับพื้นที่ ในทุกจังหวัด โดยจะใช้วิธีการที่รอบคอบ ชัดเจน

) เร่งลดจำนวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำแผนบำบัดรักษาลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่โดยเร็ว และอย่างมีคุณภาพ และจะดำเนินการให้ครบวงจร

) เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและการสกัดกั้นยาเสพติด ขยายความร่วมมือกับประเทศที่มีผลกระทบต่อปัญหายาเสพติดกับประเทศไทยมากที่สุด ขยายความร่วมมือในระดับปฏิบัติให้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นตามแนวชายแดน

) เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด ตามที่ข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก และจะมีการแจ้งผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้ง จะเร่งขยายผลการดำเนินงานในด้านยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดตามหลักนิติธรรม ให้เพิ่มมากขึ้น

) เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษาให้ทุกจังหวัดเข้มงวด กวด- ขันพื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนและสังคม เร่งสร้างระบบป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในทุกจังหวัด เพื่อสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครอง

)เร่งสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะทำให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมดที่มีอยู่มีความเข้มแข็งจะขยายจำนวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เพิ่มขึ้น ประมาณ ๕๐% ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งประเทศในระยะ ๔ ปี และจะสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้น ตามปรัชญาของโครงการ ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) โดยมี ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ อำนวยการ กำกับ สั่งการ ประสานงาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นเอกภาพต่อไป

 

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ

)  แนวทางการพัฒนาที่  ๑ (ด้านการป้องกัน) ป้องกันการหวนกลับคือของผู้เคยเสพกลับมาเสพและกลุ่มที่พฤติกรรมเสี่ยง

) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ (ด้านการบำบัด) ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดเพราะถือว่าเป็นผู้ป่วย

) แนวทางการพัฒนาที่  ๓  (ด้านฟื้นฟูติดตามช่วยเหลือ) จัดให้มีการฝึกอบรมจัดกิจกรรมให้กับผู้ที่เคยได้รับการบำบัด/มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 

                  

 วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตชุมชน

๒. เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนได้มีลานกีฬาออกกำลังกาย

๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นประชาชนที่ดีของชาติให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย

๔. เพื่อให้ประชาชนที่มีเป็นกลุ่มเฝ้าระวังและผู้ติดเกรงกลัวต่อภัยร้ายที่จะตามมา

๕. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด

 

 

 เป้าหมายรวม

. ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม/ทุกเพศ/ทุกวัย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด

. กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

. ผู้ติดยาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ เข้ารับการบำบัด

. ผู้ผ่านการบำบัดชุมชนยอมรับ และทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

. จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ๒๕ ตาสับปะรดแต่ละหมู่บ้านคอยสอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง

. พัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ไม่ให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดอีก

. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การติดตามประเมินผล

กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานติดตามและประเมินผล หรือมอบหมายให้ สำนักงาน ศพส.เกาะคอเขา ทำหน้าที่ โดยการติดตามและประเมินผล จะให้เป้าหมายรวม และตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่ กำหนดเป็นสำคัญ โดยมีรอบการประเมินผลดังนี้

รอบที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม – พฤษภาคม รายงานผลเดือน มิถุนายน

รอบที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม รายงานผลเดือน กันยายน


แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑. วิสัยทัศน์   “การศึกษาดี คมนาคมสะดวก สาธารณะสุขครบถ้วนประชาชนมีส่วนร่วม เพิ่มรายได้และประสิทธิภาพงานบูรณาการสิ่งแวดล้อม พร้อมแหล่งท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ดำเนินงาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง

๓. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

  ๓.๑   แนวทางการพัฒนาที่  ๑  (ด้านการป้องกัน)กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


a


แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑. วิสัยทัศน์   “การศึกษาดี คมนาคมสะดวก สาธารณะสุขครบถ้วนประชาชนมีส่วนร่วม เพิ่มรายได้และประสิทธิภาพงานบูรณาการสิ่งแวดล้อม พร้อมแหล่งท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ดำเนินงาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง

๓. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

  ๓.๑   แนวทางการพัฒนาที่  ๑  (ด้านการป้องกัน)กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


b


แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑. วิสัยทัศน์   “การศึกษาดี คมนาคมสะดวก สาธารณะสุขครบถ้วนประชาชนมีส่วนร่วม เพิ่มรายได้และประสิทธิภาพงานบูรณาการสิ่งแวดล้อม พร้อมแหล่งท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ดำเนินงาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง

๓. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

    ๓.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒ (ด้านการบำบัด) กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู โดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมบำบัดรักษาอย่างสมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ


c

                                     

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑. วิสัยทัศน์   “การศึกษาดี คมนาคมสะดวก สาธารณะสุขครบถ้วนประชาชนมีส่วนร่วม เพิ่มรายได้และประสิทธิภาพงานบูรณาการสิ่งแวดล้อม พร้อมแหล่งท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ดำเนินงาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง

๓. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

    ๓.๓   แนวทางการพัฒนาที่  ๓ (ด้านฟื้นฟูติดตามช่วยเหลือ) จัดอบรมบำบัดรักษาอย่างสมัครใจหรือกึ่งสมัครใจกับผู้ที่เคยบำบัด/มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด


d
Attachments:
FileFile size
Download this file (แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม.doc)เอกสารเพิ่มเติม218 Kb