Get Adobe Flash player

mayer2

 นายอังกูร วราภรณ์พิพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

facebook

ร้องทุกข์

Logincalender

April 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

link สำคัญ

สถานการณ์ยาเสพติด

การประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

 

            ปัญหายาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงานปัญหาทางด้านสังคม ฯลฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่สามารถบูรณาการการแก้ไขปัญหาระหว่างงานยาเสพติดการแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของปัญหายาเสพติด มีส่วนโดยตรงที่จะทำให้การแพร่ระบาดในหมู่บ้านลอกเลียนแบบพฤติกรรม หรือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม /ชุมชนก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารจะทำให้เกิดการเยาวชนได้มากขึ้น อันจะเป็นผลให้เกิดการขยายตัวของปัญหายาเสพติดอย่างสลับซับซ้อนมากกว่าปัจจุบัน

            ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่าง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน การเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงจึงได้มีการกำหนด “ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เป็นยุทธศาสตร์หลัก เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๑๕๔ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งกำหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปปฏิบัติและให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการโดยการบริหารจัดการให้มีศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติและให้มีศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม หน่วยงาน และระดับภาค/พื้นที่ตามแนวชายแดน ไปจนถึงระดับจังหวัด รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลตลอดจนให้การสนับสนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) ได้มีคำสั่งที่ ๑ / ๒๕๕๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๔ โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลยุทธการดำเนินงาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลเกาะคอเขา กำหนดโดยถือปฏิบัติตาม คำสั่งศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลเกาะคอเขา (ศพส.) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต่าง 

Attachments:
FileFile size
Download this file (สถานการณ์ยาเสพติด.doc)เอกสารเพิ่มเติม199 Kb