Get Adobe Flash player

mayer2

 นายอังกูร วราภรณ์พิพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

facebook

ร้องทุกข์

Logincalender

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

link สำคัญ

โครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับประรด)

โครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับประรด)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า  

จังหวัดพังงา

-------------------------

๑. หลักการและเหตุผล

               รัฐบาลได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ในนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ  โดยกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” พร้อมนี้ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง จึงได้มีการกำหนด “ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เป็นยุทธศาสตร์หลัก เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ  ซึ่งกำหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปปฏิบัติและให้พลังมวลชลเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการ โดยให้ทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุผล  ตลอดจนให้การสนับสนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.)  และศูนย์อำนวยการหรือองค์กรปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดทุกระดับ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชน

                องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  จึงได้จัดทำโครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน  (๒๕ ตาสับประรด)  ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในตำบลเกาะคอเขาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดที่จะเข้ามาในหมู่บ้านและชุมชน  และเพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในตำบลเกาะคอเขาอย่างแท้จริง

๒. วัตถุประสงค์

                  ๑.  เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา โดยปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สังเกตการณ์ รายงาพฤติกรรม ของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ คัดกรอง ผู้เสพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดพื้นฟู

                  ๒.  เพื่อดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวาระสำคัญของชาติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา มีฐานข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินงานด้านยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบล               

                  ๓.  เพื่อให้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา เบาบางลงหรือหมดสิ้นไป

                  ๔.  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓. เป้าหมาย

                      ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด ) ประกอบด้วย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาสาสมัคร  และผู้มีจิตอาสา  หมู่บ้านละ   ๒๕  คน    จำนวน  ๕  หมู่บ้าน   รวมทั้งสิ้น  ๑๒๕  คน  

๔. วิธีดำเนินการ

๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ    

๒. ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕  ตาสับปะรด)  หมู่บ้านละ 

     ๒๕  คน  จำนวน  ๕  หมู่บ้าน

๓. ให้มีการประชุมประชาคมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินระดับตำบล เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

               ๔.  เบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัดเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินงาน

               ๕.  สรุปและรายงานผล

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

               ในการดำเนินงานแบ่งการดำเนินการเป็นรายไตรมาส  จำนวน  ๓  ไตรมาส  ดังนี้

ไตรมาสที่  ๑   ระว่างเดือนเดือน มกราคม  – มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕

ไตรมาสที่  ๒   ระว่างเดือนเดือน เมษายน  – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ไตรมาสที่  ๓   ระว่างเดือนเดือน กรกฎาคม – กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. งบประมา

             ใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายจากคลังจังหวัด โดยเบิกจ่ายเป็นรายหมู่บ้านและชุมชน  จำนวน  ๕  หมู่บ้าน เป็นระยะเวลา  ๔  เดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                        ๑. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

              ๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

        รวมทั้งสิ้น หมู่บ้านละ ๕๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๕ หมู่บ้าน เป็นเวลา ๔ เดือน

รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

*** โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

 

๗. สถานที่ดำเนินการ

             พื้นที่ตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  (๕  หมู่บ้าน)

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

             สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ๑. มีเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องการการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา สามารถป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สังเกตการณ์ และรายงานพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ สามารถคัดกรองผู้ค้า, ผู้เสพ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

             ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา  มีฐานข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดในพื้นที่  เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการปฏิบัติงาน อันจะผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐบรรลุวัตถุประสงค์

             ๓. สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขาให้เบาบางลงหรือหมด สิ้นไป

             ๔.  ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด