Get Adobe Flash player

mayer2

 นายอังกูร วราภรณ์พิพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

facebook

ร้องทุกข์

Logincalender

September 2020
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

link สำคัญ


“การศึกษา  คมนาคมสะดวก  สาธารณสุขครบครัน  ประชาชนมีส่วนร่วม  เพิ่มรายได้และประสิทธิภาพของงาน  บูรณาการสิ่งแวดล้อม  พร้อมแหล่งท่องเที่ยว”

พันธกิจ  (ภารกิจ)  การพัฒนาท้องถิ่น


๑. ส่งเสริมการศึกษา

๒.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เมืองน่าอยู่  รวมถึงจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

๓.  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๔.  สร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี  โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปรงใส่

๕.  ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้

๖.   เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

๗.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน   กำจัดขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๘.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของท้องถิ่น