Get Adobe Flash player

mayer2

 นายอังกูร วราภรณ์พิพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

facebook

ร้องทุกข์

Logincalender

April 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

link สำคัญ

ตำบลเกาะคอเขาเดิมเป็นกิ่งอำเภอเกาะคอเขา เป็นเมืองท่าแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ที่ทำการกิ่งอำเภอเกาะคอเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองใหม่ ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ที่ตำบลคุระเปลี่ยนเป็นกิ่งอำเภอคุระบุรีและเป็นอำเภอคุระบุรีจนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ กระทรวงมหาดไทยได้มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอคุระบุรีกับอำเภอตะกั่วป่า โดยโอนตำบลเกาะคอเขามาขึ้นกับอำเภอตะกั่วป่า เพื่อสะดวกในการติดต่อกับผืนแผ่นดินใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา ๔๐ และมาตราที่ ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยยกฐานะจากสภาตำบลเกาะคอเขาเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ทำให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๓,๖๓๗ แห่ง มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐